·         Wat is CRS?

De laatste jaren is de strijd tegen belastingontduiking op het internationale toneel geïntensiveerd. Op verschillende niveaus zijn initiatieven ontplooidom de fiscale transparantie van financiële instellingen te vergroten.

 

In het kielzog van de Foreign Account Tax Compliance Act (of FATCA) in de Verenigde Staten, die financiële instellingen overal ter wereld verplicht de financiële producten te rapporteren die Amerikaanse belastingplichtigen in die instellingen aanhouden, hebben zowel de OESO als de Europese Unie initiatieven genomen om tot een grotere internationale fiscalesamenwerking te komen.

 

De Common Reporting Standard of CRS en de EU-richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 zijn, net als FATCA, bedoeld om te voorkomen dat belastingplichtigen - door middel van automatische gegevensuitwisseling - hun in het buitenland aangehouden financiële tegoeden verborgen houden voor de belastingdienst(en) van hun woongebied(en).

 

·         Wat is het doel van de CRS?

De CRS verplicht financiële instellingen hun cliënten,zowel natuurlijke personenals rechtspersonen, te identificeren en na te gaan of zij belastingplichtig zijn in eenander land.Elk jaar moeten de financiële instellingen nagaan welke cliënten belastingplichtig zijn of zouden kunnen zijn in een ander land en deze rapporteren bij hun eigen belastingdienst, die ze vervolgens aanmeldt bij de belastingdienst(en) van het (de) betrokken rechtsgebied(en).

 

Deze verplichting geldt alleen voor bepaalde soortenproducten, bv. de zogenaamde 2ème of 3ème pijler-levensverzekeringspolissen, waarvan de premie fiscaalaftrekbaar is, blijvenbuiten schot.

 

·         CRS in België

Samen met een vijftigtal andere OESO-leden heeft België in oktober 2014 de Multilateral Competent Authority Agreement ondertekend. De CRS is in België bijgevolg in werking getreden op 1er januari 2016. De eerste aangifte moest in juni 2017 worden ingediend bij de bevoegdebelastingdienst, die de gegevens op zijn beurt doorgaf aan de belastingdiensten van de betrokkenlanden. In Belgiëis dit de FOD Financiën(officiële website).

 

·         Bestaat er een lijst van rechtsgebieden waarvoor een verklaring vereist is?

De lijst van rechtsgebieden waarvoor een aangifteplicht geld, zal waarschijnlijk elk jaar veranderen. Daarom publiceert de FOD Financiën regelmatig de bijgewerkte lijst op zijn website (hierbeschikbaar).

 

·         CRS en ERGO Insurance SA

Als Belgische verzekeringsmaatschappij is ERGO Insurance NV verplicht zijn cliënten die beschouwd worden als fiscaal ingezetenen van een of meer rechtsgebieden waarvoor een verklaring vereist ist, te identificeren en hun rekeningen rapporteren tot bij de FOD Financiën. In dit verbandneemt ERGO InsuranceNV contact op met de cliënten zodra blijkt dat hun dossiereen of meer verwijzingen bevatdie volgens de wet wijzen op een fiscale 

woonplaats in een of meer rechtsgebieden waarvoor een verklaring vereist is.

 

ERGO Insurance NV is vanaf 1er januari 2016 begonnen met het identificeren van zijn klanten. Daarin wordt hun onder meer gevraagd of zij belastingplichtige zijn in een of meer rechtsgebieden waarvoor een verklaring is), zodat zij deze personen kunnenrapporteren bij de FOD Financiën.

 

·         Gevolgen van de CSR voor onze cliënten

Om ERGO Insurance NV in staat te stellen te bepalen of een cliënt al dan niet moet worden gerapporteeerd, zal de cliënt niet alleen worden geïdentificeerd, maar zal hem ook worden gevraagd of hij belastingplichtige is in een ander land dan België.Deze vraag zal worden gesteldaan zowel natuurlijke als rechtspersonen en hun uiteindelijke begunstigden.

 

Indien u, als cliënt van ERGO Insurance AG, geïdentificeerd wordt als belastingbetaler in een rechtsgebied dat deelneemt aan de CRS, zal ERGO Insurance AG verplicht zijn de volgende informatie rapporteren aan de FOD Financiën (die op zijn beurt deze informatie zal meedelen aan de belastingautoriteiten van het land waar u belastingbetaler bent):

 

·         Uw naam, adres en fiscaalidentificatienummer of TIN;

·         Uw rechtsgebied(en) van fiscaleresidentie ;

·         Uw geboorteplaats en -datum;

·         Uw contractnummer; en

·         De afkoopwaarde van uw polis(sen) op 31 decembervan elk jaar.

 

·         Wilt u meer informatie?

Als u nog vragen hebt over deze regeling, kunt u altijd contact opnemen met ons team van deskundigen op het volgende e-mailadres CRS-FATCA@ergo.be

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit