ERGO Insurance voert een segmentatiebeleid om de solidariteit tussen de verzekeringnemers te kunnen blijven ondersteunen. De segmentatie heeft als doel een betere overeenstemming te bekomen tussen enerzijds de verwachtingswaarde van de schade en anderzijds de premie die voor een geboden dekking moet worden betaald.

De verzekerbaarheid van het risico, de omvang van de premie en de eventuele uitsluitingen omwille van een verhoogd of bijzonder risico, worden op een objectieve manier en zonder willekeur bepaald.

Op basis van historische schadestatistieken, en zonder afbreuk te doen aan het gelijkheidsbeginsel, neemt ERGO Insurance bij deze bepaling de volgende criteria in rekening voor de ERGO levensverzekeringen:

Leeftijd

Statistisch gezien neemt de kans op overlijden of dat zich een arbeidsongeschiktheid voordoet, toe naarmate men ouder wordt.

Een persoon die 50 jaar oud is op het ogenblik dat hij verzekerd moet worden, zal bijgevolg een hogere premie moeten betalen dan een persoon die maar 20 jaar oud is. Vanaf een bepaalde leeftijd kan ook geoordeeld worden dat het risico om te verzekeren, te groot geworden is.

Gezondheidstoestand

Uit verschillende medische studies blijkt dat het bestaan van bepaalde medische aandoeningen, zoals een zware of een chronische ziekte, de kans op overlijden of dat zich een arbeidsongeschiktheid voordoet, verhoogt. Om die reden wordt door middel van een medische vragenlijst gepeild naar de gezondheidstoestand en de medische voorgeschiedenis van de te verzekeren persoon. Desgevallend kan een medisch onderzoek of een analyse door een laboratorium nodig zijn.

De Body Mass Index (BMI) laat toe om de invloed van het lichaamsgewicht op de gezondheidstoestand in te schatten.

Uitgeoefende sporten

Ook het beoefenen van bepaalde gevaarlijke sporten verhoogt - door het groter risico op een ongeval - het sterfterisico of het risico dat zich een arbeidsongeschiktheid voordoet. Enkele voorbeelden: diepzeeduiken, benjispringen, alpinisme, schansspringen, bobslee, …. Vaak worden deze gevaarlijke sporten contractueel uitgesloten waardoor een overlijden of een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het beoefenen van een dergelijke sport niet verzekerd is. Ook voor minder gevaarlijke sporten kan een bijpremie toegepast worden.

Rookgedrag

Langdurig (actief) roken is de belangrijkste oorzaak van longkanker. Meer dan de helft van de rokers sterft vroegtijdig aan een tabaksgerelateerde ziekte. Ook het risico op (langdurige) arbeidsongeschiktheid is bij rokers groter dan bij niet-rokers. De tarieven van de verschillende persoonsverzekeringen van ERGO Insurance maken dan ook een onderscheid tussen rokers en niet-rokers.

Beroepsactiviteit

Het uitoefenen van sommige beroepen en de werkomgeving (stress) kunnen eveneens een negatieve invloed hebben op het sterfterisico of het risico dat zich een arbeidsongeschiktheid voordoet. Denken we bijvoorbeeld aan dakwerkers, personen die met een hoogtewerker of op hoge stellingen werken, personen die bij de uitoefening van hun beroep springstoffen moeten manipuleren … Uit verschillende studies blijkt dat er een correlatie is tussen beroep en sterfte.

Gewoonlijke verblijfplaats

De gewoonlijke verblijfplaats van de verzekeringnemer wordt door ERGO Insurance als een segmentatiecriterium weerhouden in die zin dat voor levensverzekeringen de gewoonlijke verblijfplaats bepaalt waar het risico gelegen is. ERGO Insurance verzekert enkel en alleen risico’s die in België of in Luxemburg gelegen zijn.

Sociaal statuut (enkel voor de waarborgen arbeidsongeschiktheidsuitkering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid)

Voor de bepaling van de premie en voor het bepalen van de omvang van de dekking van de waarborgen arbeidsongeschiktheidsuitkering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt ook rekening gehouden met het sociaal statuut van de verzekerde.

Een persoon die het statuut van zelfstandige heeft, heeft immers een ander risicoprofiel dan een persoon die het statuut van werknemer heeft. Binnen de groep van de werknemers zal het onderscheid tussen arbeiders en bedienden stilaan verdwijnen.

Bruto jaarinkomen (enkel voor de waarborgen arbeidsongeschiktheidsuitkering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid)

Bij de acceptatie en voor het bepalen van de omvang van de dekking van de waarborgen arbeidsongeschiktheidsuitkering en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt ook rekening gehouden met de hoogte van het bruto jaarinkomen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat het verzekerde vervangingsinkomen hoger zou zijn dan het normale beroepsinkomen.

Supplementaire overlijdensdekkingen en kapitaal bij opeenvolgend overlijden

segmentatiecriterium bij acceptatie van het risico op het niveau van het tarief bij de bepaling van de omvang van de dekking, de eventuele uitsluitingen, ….
leeftijd JA JA NEEN
gezondheidstoestand JA JA JA
uitgeoefende sporten JA JA JA
rookgedrag NEEN JA NEEN
beroepsactiviteit JA JA JA
gewoonlijke verblijfplaats JA NEEN NEEN

Overlijdenskapitaal bij ongeval

segmentatiecriterium bij acceptatie van het risico op het niveau van het tarief bij de bepaling van de omvang van de dekking, de eventuele uitsluitingen, ….
leeftijd JA JA NEEN
gezondheidstoestand JA JA JA
uitgeoefende sporten JA JA JA
beroepsactiviteit JA JA JA
gewoonlijke verblijfplaats JA NEEN NEEN

Arbeidsongeschiktheidsuitkering en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

segmentatiecriterium bij acceptatie van het risico op het niveau van het tarief bij de bepaling van de omvang van de dekking, de eventuele uitsluitingen, ….
leeftijd JA JA NEEN
gezondheidstoestand JA JA JA
uitgeoefende sporten JA JA JA
rookgedrag NEEN JA NEEN
beroepsactiviteit JA JA JA
sociaal statuut (werknemer/zelfstandige) NEEN JA JA
gewoonlijke verblijfplaats JA NEEN NEEN
bruto jaarinkomen JA NEEN JA

De maatschappij wendt geen enkel ander segmentatiecriterium aan om de omvang van het tarief te bepalen, om de omvang van de dekking te beperken of over de aanvaarding of weigering van het risico te beslissen.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit