Eigendom

De website www.ergo.be is eigendom van ERGO Insurance nv.
ERGO merk van ERGO Insurance nv
Loksumstraat 25
1000 Brussel
België

Tel.: +32 (0)2 535 57 11
Fax: +32 (0)2 535 57 00
E-mail: info@ergo.be
Brussel RPR 0414.875.829
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0735
Fin. Rek. 310-1143000-38 | IBAN BE24310114300038 | BICBBRUBEBB

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de diensten of raadplegen van de inhoud van www.ergo.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en dit wettelijk bericht, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) exclusief eigendom zijn en blijven van ERGO Insurance nv. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ERGO Insurance nv.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. ERGO Insurance nv is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade n.a.v. het bezoeken en raadplegen van de site.

Beschikbaarheid van de website van ERGO Insurance nv

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet ERGO Insurance nv zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

ERGO Insurance nv verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. ERGO Insurance nv behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. ERGO Insurance nv stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers te informeren.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere sites die geen eigendom zijn van ERGO

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. ERGO Insurance nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Dit betekent geenszins dat ERGO Insurance nv de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre ERGO Insurance nv hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van www.ergo.be, of in het geval van een web-pagina via een hyperlink naar www.ergo.be, is niet toegestaan.

Rechtskeuze en bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking tot de site van ERGO valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van ERGO Insurance nv gevestigd is, bevoegd.

Indien anderstalige versies van het wettelijk bericht discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

ERGO Insurance nv behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van dit wettelijk bericht, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van dit wettelijk bericht, is gewijzigd.

ERGO maakt gebruik van Cookies 
ERGO Insurance NV maakt gebruik van noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website te garanderen. U kan deze cookies altijd blokkeren of verwijderen in uw browser, maar gelieve er rekening mee te houden dat dit een impact kan hebben op de functionaliteit van onze website. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door ERGO of over hoe u cookies kan blokkeren en/of verwijderen, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.
Ik begrijp dit